- Raad&Daad -

voor Nederlandstaligen die ondersteuning zoeken bij praktische problemen in Frankrijk

Overweegt u zich aan te melden als vrijwilliger? 
Hieronder een aantal veel gestelde vragen hierover

Ik wil graag vrijwilliger worden, hoe kan ik mij aanmelden?
Op de aanmeldingspagina staat een formulier waar u uw gegevens kunt invullen. Als u dit doet vertelt u dan in een paar regels iets over uzelf, bijvoorbeeld specifieke kennis, vaardigheden of ervaringen.
Het is niet de bedoeling dat u in uw profiel reclame maakt voor commerciële activiteiten. Vrijwilligers met een eigen website krijgen een plaats op de vrijwilligerspagina. Tevens bestaat er de mogelijkheid om uw commerciële activiteiten te promoten op onze supporterspagina. Wel wordt van u verwacht dat u op uw website een verwijzing plaatst naar Raad&Daad.

Wat gaat u doen met mijn gegevens?
Uw gegevens worden in onze administratie verwerkt en uw profiel wordt op de website geplaatst op de regiopagina waar u zich voor heeft opgegeven. Ook wordt uw profiel vermeld op de interactieve kaart op de homepage. Wij vermelden ter kennismaking uw naam en emailadres in onze kwartaalnieuwsbrief die alléén aan onze vrijwilligers zal worden verzonden.
Het stuurteam van Raad&Daad zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Moet ik als vrijwilliger aan specifieke voorwaarden voldoen?
Van de vrijwilligers wordt verwacht, dat deze zich inzetten voor het doel waar Raad&Daad voor staat. Dat is hulp te bieden aan iemand die hierom vraagt en dit naar het beste vermogen en kennis van zaken te doen.

Ik heb een onderneming, kan ik ook vrijwilliger worden?
Ook als u een onderneming hebt, kunt u vrijwilliger van Raad&Daad worden. Van u wordt dan wel verwacht dat u in eerste instantie uw zakelijke belangen gescheiden houdt van uw vrijwilligerschap. De tekst van uw profiel op onze website mag niet hoofdzakelijk duiden op uw commerciële activiteiten.
Als u een hulpvrager hebt geholpen bij het oplossen van zijn hulpvraag en er ontstaat hieruit een zakelijke overeenkomst, dan is dit een zaak tussen de hulpvrager en uzelf.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Na uw aanmelding ontvangt u een bericht ter goedkeuring van uw profieltekst. Vervolgens wordt de tekst op de regiopagina van uw voorkeur en in de interactieve kaart op de homepage geplaatst. Via onze kwartaal nieuwsbrief worden alle vrijwilligers op de hoogte gebracht van uw aanmelding.

Moet ik veel tijd besteden aan mijn vrijwilligerschap?
Het spreekt vanzelf dat de tijd die u kwijt bent afhangt van de aard van de hulpvraag en de afspraken die u zelf met de hulpvrager maakt over uw dienstverlening.

Wat is het verschil tussen vragen die gesteld worden in een forum en vragen voor de vrijwilliger?
Veel van onze vrijwilligers zijn ook actief in diverse fora op internet en kunnen meer algemene vragen daar beantwoorden. De praktijk heeft ons geleerd dat niet alle vragen geschikt zijn om in een forum te beantwoorden. De vrijwilligers van Raad&Daad zijn regiogericht, kunnen daardoor gericht adviseren en informeren en zo nodig praktische hulp verlenen.

Hoe benadert een hulpvrager een vrijwilliger?
Een hulpvrager bezoekt deze website en gaat naar de regiopagina van zijn keuze en vindt daar de persoon die hij wil benaderen. Hij vult het contactformulier in en dit komt terecht bij het stuurteam van Raad&Daad. Dit team stuurt de vraag door naar de gewenste contactpersoon en die handelt de vraag verder af.

Kan ik ook iemand helpen in een ander departement dan die waar ik mij voor heb opgegeven?
Jazeker, dat kan. Het hoeft namelijk niet zo te zijn dat u iemand vanuit fysieke aanwezigheid helpt, hulp bieden kan ook per telefoon, Skype of e-mail en is daarom niet aan een regio gebonden.

Maakt de openbare Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk”, onderdeel uit van Raad&Daad?
Nee, Raad&Daad heeft GEEN relatie met de Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk” en is daardoor niet verantwoordelijk voor uitspraken en adviezen die op deze Facebookpagina gegeven worden.

 

Ik heb nog enkele vragen, waar kan ik terecht?
Heeft u nog vragen, dan kunt u via het formulier op de contactpagina van deze site aan het stuurteam van Raad&Daad uw vraag stellen.

Aanmelden kan hier

Wij hopen u als vrijwilliger te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
het stuurteam van Raad&Daad.

Op deze pagina leggen wij u uit wat wij doen met uw persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, dit conform de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doelstelling van Raad&Daad:
Raad&Daad heeft als doel het ondersteunen van Nederlandstaligen bij praktische problemen in Frankrijk.

Persoonsgegevens:
Raad&Daad verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Raad&Daad gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen voor de afhandeling van uw hulpvraag.

Grondslag van de verwerking van uw gegevens:
Raad&Daad moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp).
Raad&Daad kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Door het invullen van het contactformulier geeft u hiermee expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens:
Artikel 13 Wbp verplicht Raad&Daad om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. (https)

Ontvangers van uw persoonsgegevens:
Het stuurteam en de door hen toegewezen vrijwilliger(s), noodzakelijk voor het afhandelen van uw hulpvraag, hebben inzage in uw persoonsgegevens.

Verwerking en gebruik van uw gegevens:
De gegevens die u ons toevertrouwt worden in onze administratie verwerkt en alléén gebruikt voor de afhandeling van uw hulpvraag. Het stuurteam en vrijwilligers van Raad&Daad zullen nimmer uw gegevens of een deel daarvan gebruiken voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bedoeld. Ook zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt anders dan voor het afhandelen van uw hulpvraag met voorafgaande toestemming door u verleend.

Bewaartermijn van uw gegevens:
Raad&Daad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het afhandelen van uw hulpvraag (artikel 10, lid 1, van de Wbp).

Uw AVG-Privacyrechten:
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Raad&Daad verwerkt, dan kunt u via onderstaand contactformulier inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Raad&Daad wordt vertegenwoordigt door het stuurteam met William Emsbroek als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoongegevens.
De verwerkinsgverantwoordelijke is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
De verwerkingsverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.


Neemt u contact met ons op via dit formulier.